ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL 

                   

   DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.04.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                    DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 25.04.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

  1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 25.04.2017.

 2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 19.04.2017                       

 3.- Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local  al domnului Muntean Eugen Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul  Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 4.- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Novac Daniela, urmatorul supleant pe lista  de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016.  

           Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

           Prezintă: Comisia de validare

 5. - Depunerea juramantului de catre  doamna  consilier Novac Daniela.

 6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea vanzarii suprafetei de teren de 10.000 mp,  identificata in CF nr. 30671 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, cu destinatia construire bazin colectare  ape  pluviale si amenajare parcare si spatii verzi.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. Proiect e hotărâre privind desfiintarea a doua locuri de joaca, situate în Caransebes, cartier Balta-Sarata și cartier Tiglarie, în vederea construirii a doua terenuri de sport multifunctionale, urmând ca locurile de joaca să fie relocate în proximitatea locatiilor actuale.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.241/31.07.2014 cu privire la facilitatile care se acorda personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului pentru Situații de Urgența Caransebes, ca serviciu de  categoria a I-a, conform O.M.A.I nr. 96/2016.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

10.- Proiect de hotărâre privind completarea  componentei  Grupului  Local de Lucru, aprobata prin HCL nr.326/25.10.2016.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11.- Proiect de hotărâre privind  angajarea unui avocat în vederea sustinerii cauzei și apararii intereselor institutiei în cauzele din dosar nr. 4259/63/2017 și dosar nr. 4845/63/2017, având ca obiect anulare act.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12.- Intrebari.Interpelari

13.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                    AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                               Ana Bratu

     Caransebes

     Data: 22.03.2017

     Nr.                                    

    AB/VD


 Primaria municipiului Caransenes supune atentiei dumneavoastra Intentia de elaborare "Plan urbanistic de detaliu - Casa familiala P=1E si imprejmuire teren"  


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 10.05-12.05.2017, in vederea functiei contractuale vacante


Primaria municipiului Caransebes, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,  anunta Intentie de elaborare PUZ - Locuinte colective cu garaje, Extindere zona de locuinte, Lotizare si extindere zona de locuinte, si Hala servicii auto utilaje agricole, ITP si vulcanizare


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in perioada 9-11 mai 2017, in vederea ocuparii functiilor publice de executie, vacante


Raport privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018/


Program de activitati ce vor fi finantate in baza legii 350/2005

Informații generale privind autoritatea contractantă în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact : Consiliul Local Caransebeș, Piața Revoluției nr.1 , Caransebeș, județul Caraș Severin, telefon 0255514885, fax 0255515139, email primaria.caransebes@gmail.com .

Bugetul total alocat 800.000 RON din care :

Activități culturale - 65.000 RON

Activități sociale,educaționale,protecția mediului etc – 70.000 RON

Programe sportive - sport de performanţă –sport amator și sport școlar - 585.000 RON

Culte religioase - 80.000 RONSelectie publica de proiecte - finantari nerambursabile in baza legii 350/2005

Denumirea autorităţii finanțatoare : CONSILIUL MUNICIPAL CARANSEBES

Cod fiscal : 322794

Adresa : Caransebes, Piaţa Revolutiei, nr.1

Număr de telefon : 0255/514885

Fax : 0255/515139

Email : primaria-caransebes@gmail.com

Web : www.primaria-caransebes.ro

Consiliul Municipal Caransebes în calitate de autoritate finanțatoare organizează:

Selecția publică de proiecte

în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2017 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .

Buget total alocat: 800.000 RON din care :

Activități culturale - 65.000 RON

Activități sociale,educaționale,protecția mediului etc – 70.000 RON

Programe sportive - sport de performanţă –sport amator și sport școlar - 585.000 RON

Culte religioase - 80.000 RON

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2017

Termenul limită de depunere a proiectelor: 18 aprilie 2017 ora 16.00

Se aplică prevederile art.20 alin. 2 din Legea 350 / 2005 datorită faptului că în acest an teremenele de adoptare a bugetelor a fost întârziat față de alți ani.

Data de evaluare și selecția a proiectelor : in maxim 5 zile de la termenul limita de depunere al proiectelor

Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1

Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes angajeaza un medic specialist – specialitatea medicina interna. 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 28.03.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.03.2017 .

3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii, anexa la bugetul local pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL , pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și venituri și cheltuieli al S.C. GUGULANIA LAND SRL, pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și venituri și cheltuieli al S.C. POL-COM CARANSEBES SRL, pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind utilizarea execedentului aferent bugetului local pe anul 2016, in anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinta gratuita a locurilor de parcare nr.3, 4 și 5 de pe strada General Trapsa către Agenția Naționala de Administrare Fiscala – Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea prelungirii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 369/28.12.2016 cu privire la aprobarea taxelor pentru activitatea de stare civila desfasurata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor pentru activități culturale, sportive, sociale, educationale, protecția mediului și pentru cultele religioase, conform Legii nr.350/2005.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 244/31.07.2014 privind anularea interdictiei de comercializare a produselor second hand în zona Centrul Civic din municipiul Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin pentru perioada 2017-2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

14.- Proiect de hotărâre privind abrogarea art.19, pct.4 din Regulamentul de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție de referent III, superior la Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului în functia publica de consilier I, grad profesional asistent

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

16.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție de refent III superior la Compartimentul Verificare, Ocupare Domeniul Public, Parcari și Utilitati Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului în functia publica de consilier I, grad profesional asistent.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale vacante de muncitor calificat din cadrul Compartimentului atelier exploatare și intretinere utilaje la Serviciul Public de Intretinere și Reabilitare, în functia contractuala de consilier I A.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

18.- Prezentarea Raportului privind starea economica si sociala a municipiului Caransebes pe anul 2016.

19.- Intrebari.Interpelari

20.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

Caransebes

Data: 22.03.2017

Nr.

AB/VD

 

 


Chestionar analiza - sesiuni de informare fonduri europene


Propuneri buget 2017


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizarea in data de 21.03.2017 ora 10.00 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea 1 (un) post vacant de registrator medical la Dispensarul TBC( perioada nedeterminata), la ora 13.00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical (perioada nedeterminata ) la comp.boli infectioase.


Anunt privind lansarea procedurii de selectie a partenerilor pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii unui proiect in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii unui proiect in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Scrisoare de intentie pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finantat din cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - Cererea de proiecte CP4/2017


Regulament local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Caransebes


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.02.2017

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                               DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 28.02.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 28.02.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 01.02.2017 .

                3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare pentru trimestrul IV al anului 2016.


Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


4. - Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie publica în vederea vanzarii cu adjudecare la cel mai mare preț obținut a constructiei de pe strada Vasile Alecsandri, nr.12A Caransebes, în suprafața de 100 mp, proprietatea municipiului Caransebes, cu destinația desfasurare activitate economica.


              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


5.- Proiect de hotărâre privind  inchirierea unui spațiu comercial în suprafața de 33,31 mp situat în Piața Gugulanilor, prin licitatie publica deschisa, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț obținut.


Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind  inchirierea unui spațiu comercial în suprafața de 14,50 mp situat în Piața Gugulanilor, prin licitatie publica deschisa, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț obținut.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind  inchirierea chioscului nr.9 în suprafața de 6,06 mp situat în Piața Gugulanilor, prin licitatie publica deschisa, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț obținut.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spațiu în suprafața de 299 mp din incinta imobilului situat în Caransebes, str. Nicolae Balcescu, nr.4 către Asociatia Free Spirit Riders Caransebes, pentru desfasurarea activitatilor specifice clubului.


Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

9.- Proiect de hotărâre privind unificarea urmatoarelor parcele cu nr.cad. 38038, 38082, 38079 și 38080, aflate în domeniul public al municipiului Caransebes, în vederea inscrierii în CF a constructiilor noi, infiintate în cadrul proiectului ,,Reabilitare (construire) campus scolar la Liceul Pedagogic C.D.Loga din Caransebes, judetul Caras-Severin”.

 

                Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind  dezlipirea unei suprafete de teren de 5000 mp din CF 39508 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes si atribuirea în administrare către Biserica Penticostala Menorah, în vederea amenajarii unui cimitir.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Caransebes”.


  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


 12.-  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.16/25.01.2016 cu modificarile ulterioare, cu privire la completarea Planului Local de acțiune romi pentru perioada 2016-2020.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

13.-   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate, pentru amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, în municipiul Caransebes.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

14.-  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de detaliu - ,,Casa P+M, garaj și imprejmuire teren”, situat inintravilanul municipiului Caransebes, în UTR 3, în suprafața de 600 mp, beneficiar Curcelusche Mihai.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15.-  Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraș – Severin, referitor la actualizarea componentei consiliului director al asociatiei.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

16.-  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016 completata prin HCL nr.251/29.07.2016, referitor la modificarea componentei Consiliilor de Administratie la Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocarla” Caransebes, Liceul Tehnologic ,,Dacia” Caransebes, Liceul Tehnologic ,,Decebal” Caransebes, conform Ordinului 3160/2017 al Ministerului Educatiei Nationale.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

17.-  Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ,,Asociatiei Centru de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes” in ,,Asociatia Club Sportiv Viitorul 1913 Caransebes”, si actualizarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

18.-  Proiect de hotărâre privind  transformarea unei funcții publice de execuție de referent, III, superior, la compartimentul contabilitate, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de consilier, I, grad profesional superior.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

19.-  Proiect de hotărâre privind transformarea unui post aferent functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asietnt la compartimentul acordare ajutor social, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

20.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de executie de consilier,I, superior, la compartimentul autorizari, control comercial, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, in functia publica de consilier I, grad profesional asistent.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

21.-  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii, structurii existente a Organigramei și a Statului de personal din cadrul Spitalului Municipial de Urgența Caransebes.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

22.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare privind schimbul de informații în scopul corectei inregistrari în evidentele fiscale locale a vehiculelor, intre Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Caransebes, Institutia Prefectului judetul Caras-Severin și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

23.-  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.369/28.12.2016 privind actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea de stare civila prestata de compartimentul Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.


 Iniţiator: Aninoiu Maria Diana

                                             Prezintă: Aninoiu Maria Diana

 

24.-  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.26/25.01.2017 privind ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport și depozitare deseuri menajere nepericuloase.


 Iniţiator: Aninoiu Maria Diana

                                             Prezintă: Aninoiu Maria Diana

 

25.- Proiect de hotărâre privind atestarea doamnei Merlut Patricia Luminița, domiciliata în municipiul Caransebes str.Ardealului nr.109, bl.5, sc.A, ap.8, în calitate de administrator imobile.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.526.- Intrebari.Interpelari

27.- Diverse

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările  ulterioare.


                     AVIZAT

                  PRIMAR             SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                             Ana Bratu

 


     Caransebes

     Data: 22.02.2017

     Nr. 304                                        

     AB/MB


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 14.03.2017 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea 1 (un) post vacant de registrator& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /span> medical la Dispensarul TBC, iar in data de 15.03.2017 ocuparea a 2 ( doua ) posturi de infirmiera la sectia cardiologie si sectia pneumologie la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes (perioada nedeterminata)


 ANUNŢ

În conformitate cu Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, autorităţile administraţiei publice locale, au în domeniul  organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, ca atribuţie principală, elaborarea în concordanţă cu strategiile naţionale/judeţene şi nevoile locale identificate, a strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale şi a  planului local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale.

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale pentru perioada 2017-2020 şi a planului local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul municipiului Caransebeş.

Proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultat:

- Pe site-ul primaria.caransebes@gmail.com secţiunea ,, Informaţii publice”;

- La sediul Primăriei muncipiului Caransebeş, str.Piaţa revoluţiei, nr.1;

      În conformitate cu prevederile art.6, alin 4 din Legea 52/2003, începând cu data afişării şi până la data de 06.03.2017 cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.

      Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ, se depun la sediul primăriei municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, la Compartimentul Relaţii cu Publicul- persoană responsabilă Marta Gherescu.

       Materialele transmise vor purta menţiunea ,, Recomandare proiect”.


Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager- persoana fizica , Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes,str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 23.03.2017, ora 10, desfasurandu-se in doua etape.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, dupa cum urmeaza


Rezultatul probei scrise la contestatia depusa la examenul/concursul pentru ocuparea unei functiii contractuale de executie/conducere din cadrul SPIR


Dare de seama trimiestrul IV 2016


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 14.03.-16.03.2017, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante


Concurs pentru promovarea in grad profesional principal a functionarilor publici din cadrul Serviciului Public Politia Locala Caransebes, in perioada 13-15.03.2017


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, consilieri locali Bogdea Constantin Florin, Isac Daniel Alexandru,

Cristescu Codruta, Muntean Eugen, Aninoiu Maria Diana, Dascalu Valentin, Bojinescu Ana Adriana și Truica Arsenie Adrian convoaca Consiliul Local al municipiului Caransebes în şedinţa

extrordinara din data de 10.02.2017, ora 12.00, in sala de şedinţe 1 Decembrie 1918 a Primăriei municipiului Caransebeş, din strada Piaţa Revoluţiei nr.1 Caransebeş, judeţul Caraş – Severin.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Caransebeş din data de 10.02.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată in data de 01.02.2017 .

3.- Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.369/28.12.2016 privind actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea de stare civila prestata de

compartimentul Stare civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Iniţiator: Consilier local Aninoiu Diana-Maria

Prezintă: Consilier local Aninoiu Diana-Maria

4. - Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.26/25.01.2017 privind ajustarea tarifului pentru activitatea deș colectare transport i depozitare deseuri menajere nepericuloase.

Iniţiator: Consilier local Aninoiu Diana-Maria

Prezintă: Consilier local Aninoiu Diana-Maria


 


Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

MUNICIPIUL CARANSEBES prin Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare, titular al proiectului ,, Realizare put forat”, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras – Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Realizare put forat” propus a fi amplasat in Caransebes, zona Teius (Cartier Valea Cenchii), judetul Caras – Severin.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Caras – Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi, intre orele 0800 – 1500 si vineri intre orele 0800 – 1300, precum si la urmatoarea adresa de internet: http/apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 10.02.2017. 

 


ANUNT PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI

 

 REFERITOARE LA REGULAMENTUL LOCAL DE PUBLICITATE

 

  În atenția operatorilor economici din domeniul publicității

 

                 Primăria municipiului Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. P-ţa Revoluţiei, nr.1, informează şi supune spre consultarea publicului interesat,    elaborarea Regulamentului Local de Publicitate.

Informarea şi consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei municipiului Caransebeş -Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, strada P-ţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraş-Severin, tel.0255-514885, 514887, 514889, email: primaria.caransebes@gmail.com, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00 sau pe site-ul www.primaria-caransebes.ro , secţiunea Anunturi.

Documentaţia se poate consulta şi se pot emite observaţii, sau obiecţii de la data publicării prezentului anunţ.

Documentaţia se va afişa spre consultare până la data de 27.02.2017 și este disponibilă și online, poate fi descarcata aici.


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare put forat" propus a fi amplasat in cartierul Valea Cenchii, din Caransebes


 

Anunt privind ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere nepericuloase. Documentatia se poate descarca de aici. Sugestiile dumnevoastra cu valoare de recomandare se pot depune la adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 18.01.2017.


Primăria municipiului Caransebeș organizează concurspentru ocuparea unor funcții contractuale, la Serviciul Public Piața Gugulanilor


Primăria municipiului Caransebeș, organizează în perioada 16.01.2017 - 18.01.2017, concurs în vederea ocupării următoarelor posturi


DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.11.2016


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 14.12.2016 ora 10 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea a 8(opt) posturi vacante de asistenti medicali (perioada nedeterminata) astf el; 2 (doua) posturi asistenti medicali pentru sectia medicina interna , 1 (un) post asistent medical pentru Laborator Radiologie, 1 (un) post asistent medical compartiment neonatologie , 2 (doua) posturi asistenti medicali sectia pneumologie, 1 (un) post asistent medical sectia cardiologie, 1 (un) post asistent medical sectia neurologie ...


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in intervalul 13.12.2016 - 15.12.2016, concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in intervalul 14.12 - 16.12.2016, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante


Dispozitia privind locurile speciale penrtru afisaj electoral


Procedura selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala" - orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori 

Anexele pot fi descarcate de aici

Anunt de anulare a procedurii de selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala" - orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori 


Nivelul subventiilor acordate pentru proiectele derulate in anul 2017


Regulamentului de organizare si funcţionare a comisiei de evaluarea şi selecţionarea a asociaţiilor si fundaţiilor care înființează și administrează unități de asistență socială și a procedurii de finantare in vederea acordării de subvenţii de la bugetul local


Chestionar realizat de Municipiul Caransebeș cu scopul determinarii gradului de satisfacție, precum și interesul cetățenilor cu privire la situația spațiilor verzi de la nivel local.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in intervalul 01.11.2016 - 03.11.2016, in vederea ocuparii functiei contractuale vacante:


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 20.10.2016 - 24.10.2016, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante


Consiliul Municipal Caransebeș în calitate de autoritate finanțatoare organizează: Selecția publică de proiecte – etapa a III-a - în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebeș, pe anul 2016 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro.

Buget total anual alocat pentru Acțiuni culturale, educație civică, tineret, protecția mediului, editare cărți, studii, CD-uri - 250.000 ron. 

Buget alocat pentru sesiunea a III-a, septembrie 2016 - 30.000 ron. 

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2016.

Termenul limită de depunere a proiectelor: 28 octombrie 2016 ora 16.00. 

Data de evaluare și selecția proiectelor: din 31 octombrie 2016 până la data de 04 noiembrie 2016. 

Proiectele se vor depune în forma scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1 

Procedura aplicată: Selecția publică de proiecte


   ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.09.2016

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 27.09.2016, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni.

2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.09.2016.

3. Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată în data de 01.09.2016.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes, pe anul 2016.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

5.- Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Serviciului Public Poliția Locala Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

6.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de consilier, IA, la birou cabinet primar, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia contractuala de consilier/referent.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

7.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii suprafetei de 20.000 mp din zona Caromet, cu destinatia realizare investitii.

 

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 90 mp din parcela nr. Top.2865/2/A/1/B/1 identificata in CF nr.39508 Caransebes, si organizarea licitatiei publice cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii acesteia.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

9.- Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de lucrari nr.533/27.02.2008 pentru investitia ,,Realizare (construire) Campus Scolar la Liceul Pedagogic C.D.Loga din municipiul Caransebes- jud.Caras-Severin'', pana la data de 31.10.2016.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

10.- Proiect de hotărâre privind privind revocarea HCL nr.165/29.05.2015 privind preluarea imobilului 3181 Caransebeș în domeniul public al Municipiului Caransebeș, în vederea promovarii unui nou proiect de hotărâre conform adresei Ministerului Apararii Nationale .

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

11.- Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare a imobilului 3181 Caransebeș, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin cu destinatia amenajare zona aferenta blocului de locuințe și pentru crearea unui drum de acces către sala de sport din incinta Liceului Tehnologic Decebal.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Toamna la Gugulani - 2016" , editia a VII-a, ce va avea loc in perioada 06-09 octombrie 2016 , in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebes.

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

13.- Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de comodat intre municipiul Caransebes si Asociatia de Cultura Educatie și Dezvoltare a Romilor, având ca obiect transmiterea în folosinta gratuita a spatiului din incinta sediului Serviciului Public Intretinere și Reabilitare din str.Teiusului nr.24 proprietatea municipiului Caransebes, pe o perioada de un an

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

14.- Proiect de hotărâre privind schimbul de locuinte ANL pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna Petac Nicoleta, ce are ca obiect locuinta situata în municipiul Caransebes, blocul ANL, nr.33, scara B, ap.13 și domnul Codret Stefan Cristian, ce are ca obiect locuinta situata în municipiul Caransebes, blocul ANL, nr.33, scara B, ap.10.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

15.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

16.- Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita inscris în favoarea Clubului Sportiv Scolar Caransebes, in vederea inscrierii dreptului de folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani în favoarea Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii și Juniori Viitorul Caransebes, conform HCL nr.165/07.06.2007.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

17.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT pentru realizarea racordarii la reteaua de energie electrica a investitiei,, Realizare (construire) campus scolar la Liceul Pedagogic C.D.Loga, din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

18.- Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu privind lucrarea ,,Casa familiala in regim P+1E”, str.Ardealului f.nr. Caransebes".

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

19.- Proiect de hotărâre privind numirea noului administrator la SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL si actualizarea actului constitutiv al societatii.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

20.- Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate de S.C. TRANSAL URBIS S.R.L pentru prestarea serviciului de salubritate stradala.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

21.-Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu nr.23288/07.09.2016 formulata de Institutia Prefectului judetul Caras-Severin, cu privire la revocarea HCL nr.158 din 30.05.2016, ca neintemeiata.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

22.-Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu nr.23288/07.09.2016 formulata de Institutia Prefectului judetul Caras-Severin, cu privire la revocarea HCL nr.166 din 30.05.2016, ca neintemeiata.

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

23.-Proiect de hotărâre privind transferul dosarelor nr.2526/115/2016, nr.1685/115/2016, nr.71/115/2016, nr.1727/115/2016, nr.70/115/2016, nr.3377/115/2016, nr.3376/115/2016, nr.3375/115/2016, nr.4670/2/2016, nr.4668/2/2016, de la avocat Mirona Muresan către avocat Radu Florin, urmand să se incheie contracte de asistenta juridica cu domnul avocat Radu Florin, fără admiterea vreunui onorariu către acesta .

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

24.-Prezentarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016.

25.- Intrebari.Interpelari

26.- Diverse

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

AVIZAT

PRIMAR                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean                                       Ana Bratu

 

Caransebes

Data: 21.09.2016

Nr. 886

AB/MB

 


 Vrei să devii antreprenor?

Ai idei pe care vrei să le transformi în afaceri de succes?

Primăria Municipiului Caransebeș te sprijină acum în obținerea unei finanțări de până la 40.000 de euro prin programul România Start Up Plus.

Dacă ești interesat, completeaza FORMULARUL si apoi vino la Primăria Caransebeș, Serviciul Integrare Europeană, până în 30 septembrie 2016 și află mai multe detalii. Informații suplimentare la telefon 0255/514885, Serviciul Integrare Europeană și pe www.fonduri-structurale.ro.


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa Servicii pentru evaluarea psiho-pedagogica a cadrelor didactice din municipiul Caransebes


In atentia persoanelor juridice autrorizate sa efectueze lucrari de verificare a dispozitivelor de siguranta conform prescriptiei tehnice PTC7-2010


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in intervalul 27.09.2016 - 29.09.2016, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie, vacante.


Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Caransebes in data de 30.08.2016


ANUNT PUBLIC

PRIMARIA MUNICIPIULUI CARANSEBES, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL- Amenajare Piata General Dragalina si strada Episcopiei partial, anunta publicul interesat, in conformitate cu HG 1076/2004, decizia etapei de incadrare: planul propus nu necesita evaluare de mediu sau evaluare adecvata si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

 

PRIMAR

FELIX-COSMIN BORCEAN


 Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in perioada 29.08 - 31.08.2016 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante de administrator public. 

Criteriile, procedurile pentru ocuparea functiei de Administrator public al municipiului Caransebes


Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri  pentru realizarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


Consiliul Municipal Caransebeș în calitate de autoritate finanțatoare organizează: Selecția publică de proiecte – etapa a II-a - în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebeș, pe anul 2016 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro . 

Buget total alocat, etapa a II-a: 29.500 RON din care : 

1. Sportul de performanţă și sportul pentru toți: 29.500 RON 

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2016 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 11 august 2016 ora 16.00 Data de evaluare și selecția proiectelor: din 12 august 2016 până la data de 16 august 2016. 

Proiectele se vor depune în forma scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1 

Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 29.07.2016, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi.

Detalii aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in intervalul 23.08 - 25.08.2016, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante: Sef serviciu autorizari, avizari, urbanism, in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului


Primaria Municipiului Caransebes, organizeaza in data de 05.08.2016 examen de promovare in clasa, conform Ordinului1932/2009

Primaria Municipiului Caransebes, organizeaza in data de 22.08 - 24.08.2016, concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante din cadrul Compartimentului Cadastru, Intabulari


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, dupa cum urmeaza


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

 

        PRIMAR      

 

 

                                                          INVITAŢIE

 

 

   În conformitate cu prevederile art.40, alin.5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a Dispoziţiei nr.559/12.07.2016 a Primarului municipiului Caransebeş se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş în şedinţa extraordinară din data de 15.07.2016, ora 14.00, in sala de şedinţe 1 Decembrie 1918 a Primăriei municipiului Caransebeş, din strada Piaţa Revoluţiei nr.1 Caransebeş, judeţul Caraş – Severin.

          Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:   

 

    1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 15.07.2016.

    2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 12.07.2016. 

          3. - Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 50 mp din parcela evidentiata in CF 36182 Caransebes, trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes si organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii acesteia.

 

              Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de 1267 mp din parcela nr. cad.2594 proprietar orasul Caransebes, in vederea realizarii proiectului ,,Revitalizare si amenajare spatii verzi in municipiul Caransebes”.

 

  Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

        5.-  Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de 2915 mp din parcela nr. cad.2594 proprietar orasul Caransebes, in vederea realizarii proiectului ,,Revitalizare si amenajare spatii verzi in municipiul Caransebes”.


Anunț privind selectarea de parteneri pentru realizarea proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Caransebeș”.

Mai multe detalii găsiți în anunțul atașat.


In vederea pregatirii si depunerii spre finantare a proiectului "Revitalizare si amenajare spatii verzi in municipiul Caransebes", va rugam sa completati chestionarul de mai jos:

https://ec.europa.eu/eusurvey/


Anunț privind intenția de actualizare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020”

 

Primăria Municipiului Caransebeș aduce la cunoștință persoanelor interesate faptul că „Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020” urmează să fie actualizată cu scopul introducerii unor proiecte de investiții noi care vor contribui la îmbunătățirea mediului urban al municipiului.

 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri cu privire la intenția de actualizare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020” până la data de 5.08.2016 pe adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in data de 14.07.2016 - 18.07.2016, in vederea ocuparii functiei contractuale vacante: Sofer I la compartimentul cabinet primar


Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri privati penrtru realizarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


 Anunt privind achizitia publica de lucrari de bransare apa si racord pentru Centrul de Reintegrare Comunitara Caransebes


Anunț privind selectarea de parteneri pentru realizarea proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Caransebeș”. Mai multe detalii găsiți în anunțul atașat.


Primaria Caransebes, organizeaza in intervalul 13.06 - 15.06.2016 concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii vacante:

- 1 politist local I asistent, compartiment organizare, monitorizare, dispecerat

- 1 politist local III debutant, compartiment ordine publica

Detalii aici


Solicitare oferta de pret pentru executia a doua drumuri pietruite in zona Racovita din municipiul Caransebes, strazile Gheorghe Tatarascu si Zavoiului - prelungire.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in intervalul 23.05 - 25.05.2016 in vederea ocuparii functiilor vacante.


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa Lucrari de bransare apa si racord canalizare pentru Centrul de Reintegrare Comunitara Caransebes - Asociatia Jesus Christ Living Hope Ministry, conform proiectului si a listei de materiale atasate


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 16.05 - 18.05.2013 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante: 1 post asistent medical la compartimentul cresa din cadrul Serviciului Public de Asistenta  Sociala Caransebes


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in intervalul 11.05.2016 - 13.05.2016, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante: 2 posturi inspectori de specialitate IA, la compartimentul monitorizare in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Caransebes.


Primaria Caransebes solicita oferta de pret pentru  lucrari de "Montare corpuri de iluminat pentru carosabil". Detali aici


Primaria Caransebes organizeaza in data de 28 aprilie 2016, ora 14.00, licitatie publica in plic inchis in vederea inchirierii unei suprafete de 454,05 ha pasune proprietatea Municipiului Caransebes, pe un termen de 7 ani.

Detalii aici


Primaria Caransebes organizeaza concurs in intervalul 22.04.2016 - 25.04.2016 in vederea ocuparii functiilor contracual vacante - Consilier IA compartiment administrativ, aprovizionare, intretinere scoli 


Primăria Caransebeș prin Serviciul Public Întreținere și Reabilitare, solicita oferte pentru ridicarea și valorificarea fierului vechi conform Caietului de Sarcini anexat.

Ofertele se depun la sediul S.P.I.R., str. Teiușului nr. 24 până la data de ( 7 zile de la publicare) ora 14,00.


Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor  nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2016 pentru  actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.


Primaria municipiului Caransebes, cu sediul in Caransebes, Piata Revolutiei nr. 1, intentioneaza sa achiztioneze, in conformitate cu art. 16 al OUG 34/2006, Servicii de Paza pentru obiective ale Municipiului Caransebes. Detalii aici.


 Solicitare pret pentru obiectivul "Amenajare statii autobuze" in municipiul Caransebes


Primaria municipiului Caransebes, prin Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare, demareaza lucrarile de reabilitare a iluminatului public stradal, prin inlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu corpuri noi, conform caietului de sarcini nr. 364/17.02.2016, atasat

Clarificare solicitari

In urma analizarii tuturor ofertelor primite, s-a constat ca SC AHM Smartel are cea mai avantajoasa oferta si este declarata castigatoare.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 04.04.2016 - 06.04.2016 pentru ocuparea functiei publice vacante: 1 post consilier I superior la compartimentul Contabilitate din cadrul Aparatului propriu al Primarului.


 Anunt concurs de promovare


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 15.03.2016  la sediul spitalului, a concursului pentru ocuparea functiei SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR respectiv   DIRECTOR MEDICAL la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes 


Anunt achiztie directa de produse


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in perioada 21-23 martie 2016, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post politist local, I, asistent - compartiment organizare, monitorizare, administrati si dispecerat

 • 1 post politist local III, debutant - compartiment ordine publica

 • 1 post politist local III, debutant - compartiment control rutier, disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului, evidenta persoanelor

Detalii aici


Anunt achizitie publica de servicii pentru alcatuirea unui "Studiu de fezabilitate reparatii si modernzare trotuare"


Anunt achizitie prestari servicii dirigentie pentru investitia Amenajare strazi cartier Amenajare strazi Jupa - Municipiul Caransebes


Anunt achizitie prestari servicii dirigentie pentru investitia Amenajare strazi cartier Valea Cenchii - Caransebes


 Prmaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 23.02-25.02.2016 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante.


În data de 25 februarie 2016, ora 14,00, în temeiul H.C.L. nr. 130/20.05.2013, HCL nr. 86/26.02.2015, la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei, nr. 1, se va organiza licitație publică in plic inchis, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea a 4 amplasamente terase sezoniere nr. I, II, IV, V situate in Centru Civic al Municipiului Caransebes, aflate în proprietatea  publică a Municipiului Caransebeş, (conform schiţelor anexate celor patru caiete de sarcini). Detalii aici.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza in data de 25.02.2016, la sediul spitalului, concurs pentru ocuparea a doua (doua) posturi vacante de registratori medicali. Detalii aici


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr. 336/27.11.2015, se va organiza în data de 28 ianuarie 2016, ora 14,00, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafață de 81 mp, proprietatea privată a Municipiul Caransebeș, situat în str. Episcop Emilian Birdas, ce va fi obținut prin dezlipire din terenul evidențiat în CF nr. 36182 Cransebeș, cu nr. Top. 384/20/2/24/2/2, în suprafață de 4082 mp, proprietatea Municipiului Caransebeș. 


Anunt licitatie publica privind relansarea achizitiei publice directe de servicii de lucrari: Proiectare si executie documentatie de specialitate in vederea eliberarii avizului PSI pentru Cantina de Ajutor Social de catre ISU Caras-Severin si instalarea sistemelor de securitate de incendiu.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 10.02-12.02.2016 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante - 2 posturi de asistent medical la compartimentul Cresa din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes.


 Anunt privind organizarea de catre Spitalul Municipal de Urgenta a concursului pentru ocuparea a sase (6) posturi brancardieri 


Anunt privind informarea si consultarea publicului referitor la Elaborare "Plan urbanistic local - extindere cartier de locuinte Carbonifera Veche"


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 15-17 februarie 2016, pentru ocuparea unui post de consilier 1 debutant, la compartimentul Acordare Ajutor Social, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale in cadrul Serviciului Public de Asitenta Sociala. 


Primaria municipiului Caransebes anunta relansarea achizitiei publice directe de servicii si lucrari Proiectare si executie documentatie de specialitate in vederea eliberarii avizului PSI pentru Cantina de Ajutor Social de catre ISU Caras-Severin si instalarea sistemelor de securitate la incendiu 


Primaria municipiului Caransebes intentioneaza sa achizitioneze, in conformitate cu art. 16 al OUG nr. 34/2006, Servicii de paza pentru obiectivele dein municipiul Caransebes. Detalii aici.

Clarificari nr. 1


Anunt licitatie publica pentru relansarea achizitiei publice directe de servicii si lucrari "Proiectare si executie documentatie de specialitate in vederea eliberarii avizului PSI pentru Cantina de Ajutor Social de catre ISU Caras-Severin si instalarea sistemelor de securitate la incendiu"


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in perioada 8-11 ianuarie 2016, concurs pentru ocuparea postului de Director Centru Nationale de Informare si Promovare Turistica Caransebes. Detalii aici.


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 9-11 decembrie 2015 pentru ocuparea posturilor vacante. Detalii aici.


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 16-18 decembrie 2015 pentru ocuparea posturilor vacante. Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes intentioneaza sa achizitioneze materiale de vizibilitate pentru CNIPT, cod CPV 35261100-2. Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 9-11 decembrie 2015, pentru ocuparea posturilor vacante. Detalii aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in intervalul 17.11-19.11.2015 in vederea ocuparii urmatoarelor functii vacante:

 1. Referent IA la compartimentul impozite si taxe

 2. Consilier debutant la compartimentul administrativ, aprovizionare, intretinere scoli

 3. Consilier II la compartimentul administrativ, aprovizionare, intretinere scoli

Detalii aici


  Anunt achizitie proiectare si executie aviz PSI


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 11-13 noiembrie 2015, in vederea ocuparii functiei publice vacante:

1 post de consilier I debutant la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, din cadrul Aparatului de Speciialitate al Primarului

Detalii aici


 Anunt privind servicii de colectare a deseurilor medicale periculoase

Urmare a solicitarilor de clarificari va informam ca oferta  Servicii de colectare a deseurilor medicale periculoase trebuie sa contina:

 • Certificat de inregistrare fiscala

 • Copie autorizatie mediu

 • Referat tehnic sau evaluare pentru autovehicolul care transporta deseurile, emis de Institutul National de Sanatate Publica

Raspuns clarificari II


 

Anunt privind taxele si impozitele pentru anul 2016

Documentatia poate fi descarcata aici.

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 21.10.2015.

Va multumim.


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa servicii de "Servicii silvice de taiere si transport la rampa a 56 mc lemn de foc pentru veteranii de razboi, iarna 2015 - 2016"


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș invită persoanele interesate să participe în perioada 02-09 octombrie 2015 la depunerea CV-urilor, în vederea selecției pe baza calificărilor atestate a unui candidat pentru ocuparea prin concurs a postului vacant în cadrul unității noastre sanitare:

 • inginer-achiziții publice/expert achiziții publice

Detalii aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 21.10.2015 - 23.10.2015 in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante:

 1. Sef birou al Compartimentului Intretinere si administrare obiective permanente si temporare din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare

 2. Muncitor calificat al Compartimentului Intretinere si administrare obiective permanente si temporare din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare

Detalii aici


Anunt achizitie proiectare si executie aviz PSI


Invitatie de participare pentru depunerea de oferte in vederea "Incheierii unui acord cadru cu durata de 48 de luni pentru servicii de preparare a mancarii".

 Raspuns solicitare clarificari


Municipiul Caransebes achizitioneaza servicii de dirigentie pentru investitia "Amenajare sens giratoriu la intersectia B.C.R. din Municipiul Caransebes"

Precizari:

 • Valoarea estimata a lucrarii C+M este 311.998,4 lei fara TVA

 • Dirigintele de santier autorizat in specialitatea 3.1


Municipiul Caransebes achizitioneaza servicii de dirigentie pentru investitia "Amenajare strazi in municipiul Caransebes - str. Carbonifera, Spitalului, Aninilor, Velovan, Scorillo"

Precizari:

 • Valoarea estimata a lucrarii C+M este 1.530.629,0 lei fara TVA

 • Dirigintele de santier autorizat in specialitatea 3.1


Primaria municipiului Caransebes anunta intentie de elaborare "Plan Urbanistic Zonal" - Construire pensiune, service auto, amenajare parcare si imprejmuire teren" Caransebes. Argumentare: terenul este situat in extravilanul municipiului Caransebes, dealul Zlagnei, in apropierea centurii de ocolire a municipiului Caransebes.


Primaria municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV-uri pana in data de 04.09.2015, ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director Medical Interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Conditiile se pot descarca aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 28.09.2015 - 30.09.2015 pentru ocuparea postului de consilier juridic I debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 16.09-18.09.2015 in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante:

 • Consilier juridic I debutant la compartimentul juridic si contencios din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

 • Consilier I principal la compartimentul cadastru, intabulari din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. 

Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 16.09-18.09.2015 in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante: 1 post de asistent medical generalist la compartimentul asistenta medicala. Detalii aici.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, in data de 24 septembrie 2015.

Documentatia poate fi descarcata aici


Primaria municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV-uri pana in data de 31.08.2015 ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director Medical Interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza in perioada 16-18.09.2015 concurs pentru ocuparea functiei punlice de conducere vacante:

 • Sef serviciu Autorizari, avizari, urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Conditiile de participare pot fi descarcate aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza in perioada 14-16.09.2015 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante:

 • Inspector de specialitate la compartimentul Administratie locala, Autoritate tutelara, sport, scoli

 • Inspector de specialitate la compartimentul Administrativ, aprovizionare, intretinere scoli

Conditiile de participare pot fi descarcate aici


Anunt achizitie dirigentie de santier pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Primaria Caransebes organizeaza licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de Servicii de paza, protectie si monitorizare a obiectivelor de interes local ae Primariei Municipiului Caransebes


Primaria Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 07.09 - 09.09.2015 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului


 Anunt achizitie serviciu de Audit pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt achizitie website si baza de date pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici

Raspuns solicitare clarificari

Raspuns solicitare clarificari referitoare la harta Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica 

Potential turistic


 Anunt achizitie servicii de asistenta tehnica si dirigentie santier pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt achizitie mobilier pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt privind informarea consultarea publicului - Elaborare PUZ "Extindere zona locuinte - Zona Racovita extravilan - Caransebes"


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza in data de 25-27.08.2015 concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

 • un post consilier I superior in cadrul compartimentului Integrare Europeana, relatii internationale

 • un post consilier I debutant in cadrul compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Detalii aici


 

Anunt achizitie directa produse IT pentru CNIPT 

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt achizitii prestari servicii "Lucrari de prima inregistrare, dezmembrare, dezlipire si unificare in municipiul Caransebes"


UAT Municipiul Caransebes intentioneaza achizitia lucrarilor de constructie a CNIPT

Documentatia poate fi descarcata de aici

 1. Raspuns solicitare clarificari

 2. Raspuns solicitare clarificari 

 3. Raspuns solicitare clarificari

 4. Raspuns solicitare clarificari

 5. Raspuns solicitare clarificari Achizitie directa produse IT

 


 

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 04-06.08.2015, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante: 

 • Inspector de specialitate II la compartimentul administratie locala, autoritate tutelara, sport, scoli

 • Consilier II la compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului

 • Consilier II la compartimentul autorizatii, permise si spargeri lucrari

 • Consilier II la compartimentul administrativ, aprovizionare, intretinere scoli


Anunt concurs pentru ocuparea unui post de politist local I asistent


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa: "Lucrari de reparatie acoperis Sala de Sport a Liceului Tehnologic Decebal din municipiul Caransebes"

Schita anexata anuntului de achizitie pubilca directa "Lucrari de reparatie acoperis Sala de Sport a Liceului Tehnologic Decebal din municipiul Caransebes"

Clarificari


Comunicat de presa privind lansarea proiectului "Infiintarea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica in municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin"


Anunț achiziție publică privind lansarea achiziției publice directe de servicii: ”Realizarea și administrarea operativă a site-ului www.caransebeș.ro”

Clarificari privind anuntul de achizitie publica privind lansarea achiziției publice directe de servicii: ”Realizarea și administrarea operativă a site-ului www.caransebeș.ro”:

- nu exista caiet de sarcini 

- propunerea pentru structura site-ului apartine ofertantului.

- informatiile sunt furnizate de catre personalul primariei .

- partea de hosting si administrare  revine societatii ofertante.

- bugetul estimat alocat este 19354.84 lei ( fara TVA) 

- perioada de executie a serviciilor este de 1 an. 

 

Din ratiuni financiare, se anuleaza achizitia publica directa de servicii "Realizarea si administrarea operativa a site-ului www.caransebeș.ro"


 

Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 28.07-30.07.2015 in vederea ocuparii functiei publice vacante: Consilier juridic I principal in cadrul Compartimentului juridic si contencios

Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 22.07-24.07.2015, in vederea ocuparii functiei publice vacante Director executiv in cadrul Directiei Administratie Locala, cadastru, sport, scoli si licitatii terenuri

Anunt achizitie prestari servicii amenajament silvic pentru suprafata de 117,1484 ha, proprietate a municipiului Caransebes

Anunț licitație publică privind lansarea achiziției publice directe de servicii Întocmire documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire și obținerea de avize pentru realizarea ”Deponeu temporar a deșeurilor rezultate din construcțiile demolate pe raza municipiului Caransebeș”

Anunt privind informarea si consultarea privind Elaborare PUD - Sediu parohie si casa mortuara in regim P+M in strada Cernei

Primaria muniicpiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de Inspector de Specialitate IA in cadrul Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 24.06.2015 - 26.06.2015 in vederea ocuparii functiei publice vacante: 1 post Consilier I Superior la compartimentul Integrare Europeana, Relatii Internationale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului din municipiul Caransebes

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de servicii "Intocmire studiu de fezabilitate pentru realizarea accesului (drumului) in centura ocolitoare a Municipiului Caransebes din strada Ardealului si strada Varfu Bloju"

Primaria municipiului Caransebes anunta demararea realizarii "Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Caransebes 2014 - 2010"

Anunt achizitii prestari servicii dirigentie

Primaria Municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV- uri pana in data de 28.04.2015 ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director financiar-contabil interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de servicii "Intocmire studiu de fezabilitate pentru realizarea accesului (drumului) in centura ocolitoare a Municipiului Caransebes din strada Ardealului si strada Varfu Bloju"

Anunt achizitie publica de lucrari "Cadastru si topografie" pentru bunurile imobile din domeniul public al municipiului Caransebes 

Clarificari privind anuntul de achizitie de lucrari "Cadastru si Topografie"

Anunt achizitii prestari servicii in vederea realizarii "Amenajamentului silvic pentru suprafata de 117,1484 Ha proprietatea municipiului Caransebes"

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de servicii "Consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM)"

Supply of office furniture

Surveillance equipments

Anunt achizitie prestari servicii

Documente completare PUZ

Intentie elaborare PUG

Solicitare oferta pret intocmire PUZ

Solicitare pret pentru "Servicii de toaletare si eliminare a cuiburilor de ciori din parcurile municipiului Caransebes"

Anunt achizitii prestari servicii - Amenajament silvic pentru suprafata de 117,1484 ha, proprietatea municipiului Caransebes

Primaria Municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV- uri pana in data de 19.03.2015 ora 16.00 in vederea numirii in functia de manager interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Solicitare oferta revizie si reparatie instalatie semaforizare

Anunt concurs ocupare post medic stomatolog si muncitor necalificat 

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 01.04-03.04.2015 in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de conducere: 1 post de Director Executiv la Serviciul Public Politia Locala a municipiului Caransebes

Anunt achizitie prestari servicii

Anunt achizitie publica lucrari

Anunt concurs 1 post consilier juridic I la Aparatul permanent al Consiliului Local Caransebes

Anunt concurs pentru 1 post de consilier I asistent la compartimentul Evidenta Persoanelor din cadrul Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor municipiului Caransebes


Anunt achizitie publica directa de lucrari

In completarea anuntului de achizitie publica directa de lucrari de racordare la reteaua electrica, atasam Caietul de Sarcini aferent. Ofertele se pot depune pana la data de 27.02.2015, ora 14.00.

Informatii la Serviciul Investitii din cadrul Primariei Caransebes,

telefon: 0255-514885

fax: 0255-515139


Anunt catre prestatorii de servicii de dirigentie

Anunt concurs post Consilier I superior Compartiment Autorizari


 

Managementul comun al situatiilor de urgenta in zona transfrontaliera Caransebes – Juzno Banatski” SMIS CODE 1421

 Our ref.: 1421/Municipality of Caransebes/27469/29.04.2013

Termenul de depunere al ofertelor este data de 04.03.2015, ora 12.00, ora locală, la sediul Autorităţii Contractante – Primaria Municipiului Caransebes

Piata Revolutiei nr 1, Caransebes, Caras-Severin, cod 325400.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă – 

(e-mail: primaria.caransebes@, telefon: 0255-514885, fax: 0255-515139).

Documentatia poate fi descarcata de aici

 

Se amana depunerea documentatiei pana la data de 11.03.2015, ora 12:00, deschiderea ofertelor in data de 11.03.2015, ora 13:00

Se modifica valoarea garantiei de participare la 1.200 Euro

 


 

Anunt achizitie prestari servicii

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice directe de servicii: Consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM) 


 

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect:Achiziţie lot 2  vehicol teren 7 locuri, vehicol lansare drone din cadrul proiectuluiJoint Management of Emergency Situations in Caransebes - Juzno Banatski Cross Border Area

Managementul comun al situatiilor de urgenta in zona transfrontaliera Caransebes – Juzno Banatski” SMIS CODE 1421

 Our ref.: 1421/Municipality of Caransebes/27469/29.04.2013

 

Termenul de depunere al ofertelor este data de 04.03.2015, ora 12.00, ora locală, la sediul Autorităţii Contractante – Primaria Municipiului Caransebes

Piata Revolutiei nr 1, Caransebes, Caras-Severin, cod 325400.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă – 

(e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, telefon: 0255-514885, fax: 0255-515139).


 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare: Amenajare strada Zlagnei - Centura

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice directe de servicii: Modalitati de abordare a sistemului de control intern managerial (SCIM)

Anunt privind lansarea achizitiei publice directe de lucrari avand ca obiect RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A SEDIULUI POLITIEI LOCALE

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 22.12-24.12.2014 în vederea ocupării următoarele funcții publice de conducere:

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 26.11-28.11.2014  în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, dupa cum urmeaza:

Serviciul Public de Asistenta Sociala Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor functii contractuale în perioada 08.12-10.12.2014, la sediul Primariei municipiului Caransebes, Piaţa Revoluţiei, nr.1, dupa cum urmeaza:

 Anunt privind informarea si consultarea publicului - Elaborarea PUD "Hale de productie si depozitare" DN km 6 Km 3,7.

Anunt privind informarea si consultarea publicului - Elaborarea PUD "Cladire multifunctionala (birouri, bucatarie, sala de mese) cu anexa si imprejmuire" in strada Ardealului fn.

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 27.10-29.10.2014 în vederea ocupării următoarele funcții publice de conducere: 

Anunt privind informarea si consultarea publicului elaborare: PUZ "Extindere zona de locuinte" in zona Racovita 

Concurs de promovare

Municipiul Caransebeş, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului,pentru proiectul Stradă de categoria III în Municipiul Caransebeş, cartier Valea Cenchii - str. Vârful Piatra Albă. propus a fi amplasat în UAT Caransebeş.

Anunt public

Anunt achiztionare "Servicii paza"

Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare

Oferta vanzare teren

Anunt informare - Elaborare PUD hala de productie in regim parter si imprejmuire, str. Ardealului

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, în intervalul 20.08-22.08.2014  în vederea ocuparii urmatoarelor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Anunt informare - Elaborare PUZ "Construire locuinte in strada Zavoiului - prelungire"

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 16.07-18.07.2014 în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Anunt concurs manager SC POLCOM

Anunt achiztionare "Servicii paza"

Anunt concurs manager Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 23.06-25.06.2014 în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Anunt concurs

Anunt concurs personal contractual

Anunt concurs

Anunt promovare in grad

Primaria municipiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor functii contractuale în perioada 28-30.04.2014, la sediul Primariei municipiului Caransebes, Piaţa Revoluţiei, nr.1

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 16.04-18.04.2014 în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului

 Anunt privind rezultatul Concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea functiilor de Manager la Casa de Cultura "George Suru" si Biblioteca Municipala "Mihail Halici"

Primaria municipiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor functii contractuale în perioada 28-30.04.2014

Anunt concurs functii contractuale 

Anunț privind organizarea concursului de management pentru ocuparea functiei de manager la Casa de Cultura “George Suru” Caransebes si Biblioteca Municipala “Mihail Halici” din Caransebes.

Documente anexate:

Rezultatele concursului:

 

Posturi vacante Gradinita PN 5 Caransebes

Anunt privind informarea si consultarea publicului - elaborare PUD - locuinta unifamiliala in strada Racovitei

Anunt PUD Casa familiala si imprejmuire

Anunt privind proiect de hotarare cu privire la conditiile de montare a antenelor GSM in zona centrala si in zona de locuinte din municipiul Caransebes

Licitatie publica Servicii de Paza pentru obiectivele Municipiului Caransebes:

Scrisoare de intentie

Documentatie de atribuire

Contract paza

Caiet de sarcini

Erata: Contul in care se face plata garantiilor de participare, este RO31TREZ1825006XXX000050, C.F. 3227947

 

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 07.07-09.07.2014 în vederea ocupării următoarele funcții publice de conducere